فرهنگ اصطلاحات ان ال پی

ACCESSING CUES
راههایی که از طریق هماهنگی تنفس ، وضعیت بدن ، ژستها و حرکات چشمانمان برای فکر کردن در زمینه های خاص ، از آنها استفاده می کنیم .
(زبان گویای بدن در زمان تفکر .)
ANCHOR
هر محرکی که موجب برانگیختن عکس العمل شود. آنکورها می توانند در ما تغییر ایجاد کنند.
( عوامل شرطی شده برای ایجاد تغییر حالت .)

ANCHORING
جریانی که چیزی را به چیز دیگری پیوند دهد. آنکورها می توانند به صورت طبیعی پیداشوند و یا مطابق خواسته خودمان به وجود آیند.
( پدیده ای مشابه با شرطی شدن در هیپنوتیزم یا فیزیولوژی.)

ASSOCIATED STATE
در جریان یا درون یک تجربه بودن ، نگاه کردن از طریق چشم یا دیدگاه خودتان ، کاملا مطابق حواس خودتان .
( درمتن جریان یا واقعه ای بودن )

BEHAVIOUR
هر فعالیتی که ما یه آن مشغول می شویم ، ازجمله جریانات فکری . یکی از سطوح نورولوژیک

BELIEFS
تعمیمهایی که ما درباره خودمان ، دیگران ، و جهان انجام می دهیم و در این محدوده به ایجاد اصول می پردازیم.
یکی از سطوح نورولوژیک

BODY LANGUAGE
روشی که ما بدون استفاده از واژه ها و صداها ، از آن طریق با بدنمان به مذاکره می پردازیم .برای مثال ، وضعیت جسمی ما ، ژستهای ما ، وضعیت بیانگر صورت ، ظاهر و زبان گویای بدن ما در زمان تفکر.

CALIBRATION
شناسایی دقیق حالت فرد دیگر از طریق خواندن علایم غیر کلامی در سیما و حرکات او.
( از ظاهر به حالت درونی دیگری پی بردن )

CAPABILITY
استراتژیهای موفق برای اداره شغل.
مهارت . یکی از سطوح نورولوژیک
( شم مدیریت = مدیریت باکفایت )

CHUNKING
تغییر سطح ادراک شما با رفتن به سطحی بالاتر یا پایینتر . META MODELبا پرسشهایی اختصاصی و لحظه ای ازسوژه، به سطوح دقیقتر یا پایینتر کلامی می رود.
درMILTON MODELاز طریق کلامی با شامل کردن تعدادی از لحظات یا مضامین خاص در ساختار کلی فرازها و جمله ها به سوی سطح بالاتر یا کلی تر می رود.

CONGRUENCE
پیوند عقاید ، ارزشها ، مهارتها و عملکردها در حالت راپورت RAPPORTبا دیگری قرار گرفتن .
( همدلی و همزبانی کامل)

CONSCIOUS
هر چیزی در آگاهی لحظه حاضر

CROSS_OVER MATCHING
هماهنگ کردن زبان بدنی فرد.اشکال دیگری از حرکت . برای مثال ، هماهنگ با ریتم سخنان فرد مقابل ، بر روی رانهای خود زدن .

DELETION
در گفتار یا تفکر ، از دست دادن یا حذف قسمتی از یک تجربه است .

DISSOCITED STATE
دور بودن از جریان یک تجربه ، شنیدن یا دیدن آن از خارج .
( از دور دستی بر آتش داشتن )
تغییر یا تحول در تجربه ، آن را به صورت متفاوتی در آوردن (مسخ)

ENVIRONMENT
زمان ، مکان و انسانهایی که همراه ما هستند . یکی از سطوح نورولوژیک
(محیط زندگی )

EYE ACCESSING CUES
حرکات و اشاره های چشمان در جهات خاص که نمایانگر تصور یا تجسم بینایی ، شنوایی ، و یا کی نس تتیک می باشند. ( انواع خیره شدن نگاه در حالات متفاوت تفکر )

FIRST POSITION
ادراک یا دریافت جهان فقط از نقطه نظر خودمان . تنها با حقایق درونی خویش ارتباط داشتن .
( با دید خودمان به وقایع نگاه کردن )

GENERALIZATION
جریانی که در طی آن تجربه ای خاص بیانگر مجموعه ای از تجربیات می شود.
( تعمیم )

IDENTITY
تصویر ذهنی شما از خودتان و یا تصوری که شما از خودتان دارید . فکر می کنید که وجودتان چگونه است ؟ یکی از سطوح نورولوژیک ( هویت)

IN TIME
داشتن یک خط زمانی که در آن گذشته در پشت سر شما و آینده در پیش رویتان قرار می گیرند و لحظه کنونی از کالبد شما می گذرد.
( در جریان وقایع و زمان بودن )

INCONGRUENCE
حالت خارج بودن از راپورت یا رابطه موثری با دیگران و یا خویش . تضاد و تنشی که از آثار آن در رفتار مشخص می شود.این تقابل می تواند به صورت مرحله به مرحله باشد .برای مثال ،عملی در تعقیب عمل دیگری ظاهر می شود که کاملا متضاد ، همزمان اتفاق می افتند . برای مثال ، زبان و کلمات چیزی می گویند ، ولی در آهنگ صدا تردید به چشم می خورد.

KINESTHETIC
مجموعه ای از ادراکات حسی ، احساسهای مربوط به لمس کردن یا بساوایی، احساسهای درونی از جمله ادراکات به یاد مانده ، هیجانات و حس تعادل.

LEAD SYSTEM
سیستم ارائه دهنده حسهای درونی که شما برای دسترسی به اطلاعات نهفته ذهنی خویش استفاده می کنید .
برای مثال ، در عده زیادی از افراد مشاهده تصویر ذهنی روز تعطیل ، آنها را به ادراک مجدد تمام خاطرات مفصل و مهم و تجربیات مربوط به آن هدایت می کند.

LEADING
تغییراتی که شما پس از کسب راپورت کافی با فرد دیگر انجام می دهید تا او از این تغییرات تبعیت و دنباله روی کند.
(هدایت)

MAP OF REALITY
ارائه تصویر ذهنی هر فرد از جهان و هستی که بر پایه ادراکات و تجربیات فردی او ایجاد شده و شکل گرفته است .
(طرح واقعیت = جهان بینی )

MATCHING
تطابق با قسمتهای مختلف رفتاری ، مهارتی ، باوری و ارزشی دیگران به قصد افزایش سطح ارتباط موثر یا راپورت با آنها.

META MODEL
طرحی در کلام یا زبان که بر اساس کاربرد اصول {MODELINGجریان تشخیص سلسله مراتب منطقی عقاید و رفتارها برای انجام موفقیت آمیز یک کار}در سطح جهانی بنا شده و مجموعه ای از طرحهای کلامی و پرسشهایی است که زبان را به تجربه مرتبط می سازد.

METAPHOR
برقراری ارتباط انسانی غیر مستقیم با دیگران با کمک داستان یا تصویری که نوعی مطلب یا مقایسه را به ذهن فرد دیگر وارد میکند. در ان . ال . پی ، متافور یا استعاره ، تمام انواع تشبیهات ، تمثیلات و کنایات را در بر می گیرد.

MILTON MODEL
بر عکس META MODEL، در این جا به صورت هنرمندانه ای طرحهای کلامی مبهم برای ایجاد و استمرار ارتباط موثر و مسئولانه با فردی دیگر و به قصد دسترسی به تجربیات و منابع ناخودآگاه او استفاده شوند.

MISMATCHING
تطابق رفتارهای خویش به شکل دیگر و متفاوت یا متضاد با رفتارهای دیگر به قصد هدایت مجدد ، قطع کردن یا خاتمه دادن به رابطه موجود با آنها ( در جریان یک ملاقات یا مذاکره ) و یا با هدف اینکه آنها در رفتارهایشان تغییراتی یا تعدیلهایی را به وجود آورند.

MODELING
جریانی که موجبات تشخیص سلسله مراتب و نظم را در رفتارهایی فراهم می سازد که برخی از افراد را قادر به انجام برخی از کارها می کند .پایه و اساس ان.ال.پی

MULTIPLE DESCRIPTION
دانش و خرد لازم برای داشتن دیدگاه یا نقطه نظرهای متفاوت درباره یک واقعه .
سه وضعیت ادراکی وجود دارد.
وضعیت اول : واقعیت از نقطه نظر شما.
وضعیت دوم : واقعیت از نقطه نظر فرد مقابل.
وضعیت سوم : واقعیت از نقطه نظر یک فرد بی طرف.
به مجموعه سه وضعیت فوق ، توصیف چند گانه گفته می شود.

NEURO-LINGUISTIC PROGERAMMING
مطالعه فضیلت و موفقیت ، طرحی درباره اینکه افراد چگونه تجربیات خویش را انجام می دهند و مطالعه ساختار تجربیات ذهنی.

NEUROLOGICAL LEVELS
سطوح متفاوت تجربه : محیط ، رفتار ، قابلیت ، باور ، هویت و معنویت (یا روحانیت )

NOMINALIZATION
اصطلاحی در علم زبان برای جریانی که در طی آن کنش (فعل ) به کلمه ای مجرد و انتزاعی تبدیل می شود.
همین طور واژه هایی برای اشاره به اسمهایی که به این صورت تشکیل می شوند . برای مثال ، مرتبط کردن به ارتباط تبدیل می شود.یک روندی که در نهایت به یک شیئ یا چیزی تبدیل می گردد.

OUTCOME
یک هدف دلخواه و اختصاصی که در نهایت بر اساس حس کردن مشخص می شود.به این معنی که در زمان رسیدن به آن ، می دانید که چه چیزی را باید ببینید ، بشنوید و یا احساس کنید .
( دستاورد حسی خاص)

PACING
کسب و استمرار راپورت ( رابطه ای مبتنی بر اعتماد و مسئولیت پذیری متقابل با دیگران ) در گذر زمان با ملاقات دیگران در شرایط باور و عمل به طرحی که از جهان در ذهن دارند.

POSITIVE INTENTION
نیت خیری که زمینه ساز هر عمل یا باوری است .

PREDICATES
کلمات مبتنی بر حس که اشاره به کاربرد یکی از مسیرهای متفاوتی دارند.که ما از طریق آنها به تجسم و بیان اطلاعات در درون خودمان از طریق به کارگیری حواس پنجگانه می پردازیم و از دیدن ،شنیدن ، احساس کردن ، بوییدن و چشیدن استفاده می کنیم.

PREFERRED REPRESENTIAL SYSTEM
سیستم ارائه کننده حسی که فرد بیشتر برای تفکر آگاهانه از آن استفاده می کند و تجربیاتش را به وجود می آورد.

PRESUPPOSITION
عقاید یا باورهایی که فرض می شوند تا بر پایه و اساس آنها علوم یا فرضیه هایی بنا شوند.

RAPPORT
رابطه مبتنی بر اعتماد و مسئولیت پذیری متقابل با خودمان و دیگران.

REPRESENTATIONAL SYSTEM
مسیرهای متفاوتی که ما از طریق آنها به تجسم و بیان اطلاعات در درون خودمان از طریق به کارگیری حواس پنجگانه می پردازیم . برای این کار ما از حواس خودمان مانند بینایی (دیدن)، شنوایی (شنیدن) ، کی نس تتیک (احساس بدن) ، بویایی(بوییدن)و ذائقه (چشیدن) استفاده می بریم .

RESOURCES
هرچیزی که می تواند به شما در رسیدن به محصول یا دستاوردی کمک کند.
برای مثال : حالت فیزیولوژیک ، افکار ، باورها ، استراتژیها، تجربیات ، انسانها، حوادث ، دارائیها ، مکانها ، حکایتها و غیره .(امکانات موجود)

SECOND POSITION
دیدن جهان ازنقطه نظر فردی دیگر ، و در نتیجه دانستن واقعیت آن تا حدود یا به میزان بیشتر.

SELF MODELLING
طرح ریزی منظم (MODELLING) برای حالت موفقیت با توجه و تکیه به امکانات موجود.

SENSORY ACUITY
یک جریان آموزشی برای ایجاد تمایز بهتر و مفیدتری در مورد اطلاعات حسی که ما از جهان دریافت می کنیم.
(معنی تحت الفظی جمله انگلیسی،حدت حواس می شود.)

SPIRITUAL
سطحی از درک که شما بیشتر خودتان هستید و یا بیشتر با خودتان و بیشتر با دیگران مرتبط هستید . یکی از سطوح نورولوژیک .

STATE
خلاصه ای از افکار ، احساسها ، هیجانها و انرژی جسمی و روانی.

STRATEGY
یک سلسله مراتب قابل تکرار از افکار و رفتارها به صورت ثابت که نتیجه یا محصول خاصی را به بار می آورند.

SUBMODALITIES
تفاوتهای ظریفی که ما در مورد هر یک از مجاری متعدد برانگیزاننده اطلاعات درونی از طریق حواس مختلف قائل می شویم . کیفیت هر برانگیختگی درونی ما .کوچکترین خشت یا آجر در بدنه و دیواره های افکار ما.

THIRD POSITION
ادراک جهان ازنقطه نظر ناظری که در کنار ( نه در متن جریان ) قرار گرفته است .

TIMELINE
خطی که گذشته شما را به آینده تان متصل می سازد . نحوه ذخیره تصاویر ، صداها و احساسهای ما از گذشته ، زمان حال و آینده .

TRANCE
حالت تغییر یافته ذهنی که بر اثر متمرکز شدن ، محدود یا باریکتر شدن و ثابت شدن موقت توجه به درون حاصل می شود.

UNCONCIOUS
هر چیزی که در محدوده آگاهی کنونی شما قرار ندارد.

این مورد را ارزیابی کنید
(16 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.لطفا پازل زیر را جهت تشخیص اسپم ، تکمیل نمایید

رسانه

آموزش بازاریابی,آموزش فنون مذاکره,آموزش کسب و کار,ایده های کسب و کار,راهکار موفقیت در کسب و کار

سخن روز

به کارکنانتان بگویید هیچ‌گاه اجازه ندهند قربانی واقع شوند; اما اگر چنین احساسی دارند بهتر است بروند جای دیگری کارکنند.

ورود کاربران

عضویت در خبرنامه

ایده تبلیغات

 ایده برای تبلیغات

تبلیغ خلاقانه‌ی یک کلینیک ارتودنسی و دندانپزشکی؛

 

ایده برای تبلیغات,ایده های خلاقانه,ایده کسب درامد,ایده کسب و کار,تبلیغات محیطی

 

با ما در تلـــگــــرام

جهت عضویت در گروه های تلگرام پایگاه داده کسب و کار، لطفا اطلاعات ذیل را تکمیل نمایید تا به ما در تلگرام ملحق شوید

CAPTCHA